Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden huur – Verhoef Handelsonderneming B.V.

Artikel 1 – Geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geschreven voor Verhoef Handelsonderneming B.V., medewerkers en haar directie.
 2. Deze algemene voorwaarden staan per 3 oktober 2017 op onze website. Huurder kan zich vanaf deze datum niet beroepen op art. 6:233 aanhef en onder b BW.
 3. Deze algemene voorwaarden, welke worden geacht door koper/wederpartij te zijn aanvaard, zodra te zijner kennis zijn gebracht. Dit gebeurt via de website, via een bijlage bij offertes en er ligt een fysiek exemplaar ter inzage Verhoef Handelsonderneming B.V. Per 3 oktober 2017 zijn deze voorwaarden online te zijner kennis gebracht.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en transacties gedaan aan of aangegaan met derden ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van huurder naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door huurder van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verhoef Handelsonderneming B.V. en huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen, prijzen en betalingen

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Verhoef Handelsonderneming B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De aanbiedingen vervallen indien huurder ze niet binnen een redelijk termijn aanvaardt. De aanbiedingen vervallen in ieder geval indien de aanvaarding van de aanbieding aan een door Verhoef Handelsonderneming B.V. vastgestelde termijn is gebonden en deze is verstreken.
 3. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website of social media worden getoond en de betreffende goederen kunnen worden geleverd. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
 4. Verhoef Handelsonderneming B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgaven van redenen.
 5. De overeenkomst tussen Verhoef Handelsonderneming B.V. en de huurder wordt aangegaan voor perioden van dagen, weken en/of maanden, tenzij anders is overeenkomen.
 6. Huurprijzen zijn de prijzen exclusief btw en bijkomende kosten (waaronder transport) van Verhoef Handelsonderneming B.V. volgens de door haar gehanteerde prijslijsten. Voor speciaal uitgeruste machines, continudiensten zater-, zon- en feestdagen gelden afwijkende tarieven.
 7. Indien huurder geen gebruik maakt van hetgeen Verhoef Handelsonderneming B.V. komt dit voor risico van huurder en heeft dit derhalve geen invloed op zijn betalingsverplichtingen.
 8. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verhoef Handelsonderneming B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verhoef Handelsonderneming B.V. aangegeven.
 9. Ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de langst openstaande vordering die wij jegens koper/wederpartij hebben met inbegrip van rente en kosten vervolgens op de daarna langst openstaande vordering totdat alle vorderingen die wij op koper/wederpartij hebben zijn voldaan, met inbegrip van rente, schadevergoeding en kosten.
 10. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Met ingang van de dag waarop huurder in verzuim is, is hij aan Verhoef Handelsonderneming B.V. over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand waarover zijn betalingsverzuim voortduurt.
 11. Verhoef Handelsonderneming B.V. is gerechtigd incassokosten te berekenen met ingang van de dag waarop huurder in verzuim is met een minimum van €40,-. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 12. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 3 – Aanvang van de overeenkomst

 1. Aflevering vindt plaats door ter beschikking stelling van het verhuurde(n) aan huurder op een door huurder duidelijk omschreven locatie. Verhoef Handelsonderneming B.V. bepaalt de exacte plaats waar het verhuurde(n) wordt neergezet. Huurder garandeert een goede toegankelijkheid van bovengenoemde locatie. Als door onvoldoende bereikbaarheid van deze locatie het verhuurde(n) niet kan worden afgeleverd, heeft Verhoef Handelsonderneming B.V. het recht deze rit en de gederfde huur bij huurder in rekening te brengen. Huurder en Verhoef Handelsonderneming B.V. spreken bij aanvang van de huurovereenkomst af of de aan- en afvoer van het verhuurde(n) dan wel door huurder zelf zal worden geregeld. De kosten voor aan- en afvoer van het verhuurde(n) komen voor rekening van huurder.
 2. Verhoef Handelsonderneming B.V. is gerechtigd een andere soort machine of materiaal af te leveren dan door huurder is gehuurd, mits het andere verhuurde(n) geacht wordt bruikbaar te zijn voor huurder.
 3. Huurder stelt Verhoef Handelsonderneming B.V. altijd in de gelegenheid het verhuurde(n) op een later tijdstip om te ruilen voor het overeengekomen verhuurde(n).

Artikel 4 – Derden

 1. Verhoef Handelsonderneming B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien door Verhoef Handelsonderneming B.V. of door Verhoef Handelsonderneming B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de huurder of een door de huurder aangewezen locatie, draagt de huurder kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 – Gebruik

 1. Zodra het verhuurde(n) ter beschikking is gesteld aan huurder is hij volledig en aansprakelijk voor het in huur genomen verhuurde(n) en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor het verhuurde(n) en deze op doeltreffende wijze beveiligen.
 2. Huurder zal het verhuurde(n) op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het gebruik door huurder bepaalde risico’s verbonden zijn, is huurder verplicht Verhoef Handelsonderneming B.V. hiervan bij aanvang van de huurovereenkomst schriftelijk in kennis te stellen.
 3. Gedurende de huurperiode is huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften in acht te nemen die de overheid hieraan stelt. Huurder vrijwaart Verhoef Handelsonderneming B.V. voor alle schade voortvloeiende uit het niet door huurder in acht nemen van deze voorschriften.
 4. Huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, rijbewijzen en dergelijke benodigdheden voor het gebruik van het verhuurde(n). Eventuele kosten die daarmee gepaard gaan, zijn voor rekening van huurder.
 5. Het is huurder niet toegestaan:

A Het verhuurde(n) naar een andere locatie te vervoeren of voor andere werkzaamheden te gebruiken mits dit in overleg gebeurt met Verhoef Handelsonderneming B.V.

B Aan het verhuurde(n) reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan het verhuurde(n) zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Verhoef Handelsonderneming B.V.

C Het verhuurde(n) onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen.

 1. Huurder zal het verhuurde(n) van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en de machine met regelmaat reinigen.
 2. Huurder zal dagelijks het verhuurde(n) controleren op juiste werking en het niveau van de smeerolie, de koelvloeistof, antivries, accu, water, hydraulische olie, remvloeistof en eventuele andere vloeistoffen controleren en zo nodig bijvullen conform de voorschriften. Huurder brengt de banden indien nodig op de voorgeschreven spanning. Huurder inspecteert de conditie van de diverse vloeistofsystemen van het verhuurde(n), zoals slangen, koppelingen.
 3. Bij diefstal van het verhuurde(n) of bij het constateren van schade, dreigende schade of enig defect aan het verhuurde(n), is huurder verplicht Verhoef Handelsondeneming B.V. onverwijld op de hoogte te stellen. In geval van diefstal is huurder verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Indien Verhoef Handelsonderneming B.V. enige schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze meldingsverplichting is huurder voor deze schade aansprakelijk.
 4. Huurder is verplicht op verzoek van Verhoef Handelsonderneming B.V. het verhuurde(n) voor inspectie en/of ander dan dagelijks onderhoud ter beschikking te stellen. Huurder geeft Verhoef Handelsonderneming B.V. op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van huurder c.q. de gebouwen en terreinen waar het verhuurde(n) zich bevindt te betreden.
 5. Huurder is verplicht Verhoef Handelsonderneming B.V. in staat te stellen op het verhuurde(n) (licht)reclames, aanduidingen of soortgelijke advertenties aan te brengen.

Artikel 6 – Einde van de overeenkomst

 1. Huurder dient het verhuurde(n) uiterlijk één werkdag voor het einde van de overeenkomst of zo veel eerder als huurder het verhuurde(n) wenst terug te geven, af te melden bij Verhoef Handelsonderneming B.V., tenzij anders is overeengekomen. Indien huurder het verhuurde(n) afmeldt op de dag waarop het verhuurde(n) wordt opgehaald of teruggebracht, heeft Verhoef Handelsonderneming B.V. het recht een dag extra huur in rekening te brengen.
 2. De overeenkomst eindigt eerst op het moment dat Verhoef Handelsonderneming B.V. het verhuurde(n) heeft opgehaald of huurder het verhuurde(n) op de vestiging van Verhoef Handelsonderneming B.V. heeft teruggebracht en deze aan Verhoef Handelsonderneming heeft overgedragen.
 3. Huurder zal de locatie waar Verhoef Handelsonderneming B.V. het verhuurde(n) dient op te halen duidelijk omschreven aangeven en het verhuurde(n) transportklaar gereed houden. Huurder is verplicht te zorgen voor een goede toegankelijkheid van deze locatie voor het betreffende transportmiddel. Indien de locatie niet goed bereikbaar is en het verhuurde(n) als gevolg daarvan niet kan worden opgehaald heeft Verhoef Handelsonderneming B.V. het recht deze rit en de gederfde huur in rekening te brengen bij huurder.
 4. Huurder zal het verhuurde(n) schoon, voorzien van opgeladen accu en/of volle brandstoftank teruggeven. Indien huurder deze verplichtingen niet nakomt of het verhuurde(n) anderszins niet in orde is, komen de extra kosten die Verhoef Handelsonderneming B.V. moet maken voor rekening van de huurder.
 5. Het gehuurde dient in dezelfde staat worden teruggeven als bij aanvang van de overeenkomst.
 6. Indien het voor Verhoef Handelsonderneming B.V. niet mogelijk is het verhuurde(n) direct op te halen, dient huurder ervoor te zorgen dat het verhuurde(n) gedurende een redelijke termijn op de afhaallocatie kan blijven staan. Eventuele kosten die hiermee verband houden, komen voor rekening van huurder. Een en ander is niet van invloed op de huursom.
 7. Indien er een verkeersovertreding of misdrijf wordt begaan met of door het verhuurde door huurder dan komt dit volledig voor rekening van huurder. Denk aan boetes.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Verhoef Handelsonderneming B.V. is, behoudens voor zover de wet dwingend rechtelijk de verplichting tot schadevergoeding bij Verhoef Handelsonderneming B.V. legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verhoef Handelsonderneming B.V., niet aansprakelijk voor:

A schade als gevolg van vertraagde aflevering en/of de equipement van het verhuurde(n), dan wel andere handelingen

B schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie Verhoef Handelsonderneming B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan

C schade veroorzaakt door de door Verhoef Handelsonderneming B.V. gebruikte hulp- en vervoermiddelen. In die gevallen waarin Verhoef Handelsonderneming B.V. aansprakelijk is, is deze beperkt tot het bedrag waarop de door Verhoef Handelsonderneming B.V. afgesloten verzekering aanspraak geeft, dan wel tot het bedrag waarvoor Verhoef Handelsonderneming B.V. redelijkerwijs vanwege de binnen de branche geldende normen, verzekerd had behoren te zijn.

 1. Gedurende de periode dat het verhuurde(n) zich in de macht van huurder bevindt, is huurder jegens Verhoef Handelsonderneming B.V. aansprakelijk voor alle schade aan het verhuurde(n), ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed. Onder schade dient tevens te worden verstaan vermissing, verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies.
 2. Gedurende de periode dat het verhuurde(n) zich in handen van huurder bevindt, is huurder verplicht ten behoeve van het verhuurde(n) een cascoverzekering af te sluiten, zulks op basis van de aanschafwaarde van het verhuurde(n) en casco uitgebreid, met Verhoef Handelsonderneming B.V. alsmede verzekerde.
 3. Op verzoek van huurder verzorgt Verhoef Handelsonderneming B.V. cascoverzekering conform polisvoorwaarden die bij Verhoef Handelsonderneming B.V. ter inzage liggen; in dat geval wordt de door huurder verschuldigde premie plus kosten tegelijk met de huursom aan huurder gefactureerd.
 4. De verzekering uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) wordt verzorgd door Verhoef Handelsonderneming B.V. De voorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage bij Verhoef Handelsonderneming B.V. De premie die Verhoef Handelsonderneming B.V. voor het verhuurde(n) gehouden is te betalen uit hoofde van de W.A.M. is verwerkt in de huurprijs.
 5. Voor elke gebeurtenis die gedekt wordt door een van bovengenoemde verzekeringen is huurder aan Verhoef Handelsonderneming B.V. een bedrag aan eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen risico is vastgesteld in het verzekeringsoverzicht dat bij Verhoef Handelsonderneming B.V. ter inzage ligt.
 6. Indien het verhuurde(n) verloren gaat of beschadigd wordt, moeten de schadepenningen aan Verhoef Handelsonderneming B.V. worden betaald. Huurder is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede Verhoef Handelsonderneming B.V. de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. Verhoef Handelsonderneming B.V. is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan Verhoef Handelsonderneming B.V. in eigendom toebehorende verhuurde(n) aan Verhoef Handelsonderneming B.V. voldaan moeten worden.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Verhoef Handelsonderneming B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verhoef Handelsonderneming B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verhoef Handelsonderneming B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen daaronder mede begrepen barre weersomstandigheden, oorlogsgevaar, brand bij Verhoef Handelsonderneming B.V., staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremming van vervoer en andere transport, storingen, in- en uitvoerverboden, ongevallen, storingen in de energievoorziening, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim en vertraagde levering van tijdig bestelde onderdelen.
 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Verhoef Handelsonderneming B.V. opgeschort.
 3. Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van overmacht heeft koper/wederpartij geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 9 – Ontbinding

 1. Verhoef Handelsonderneming B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

A de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

B na het sluiten van de overeenkomst Verhoef Handelsonderneming B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

C de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

D indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Verhoef Handelsonderneming B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Verhoef Handelsonderneming B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verhoef Handelsonderneming B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Verhoef Handelsonderneming B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Verhoef Handelsonderneming B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 1. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling, faillissement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, van beslaglegging ten laste van de wederpartij of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verhoef Handelsonderneming B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verhoef Handelsonderneming B.V. op de koper/wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien de koper/wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper/wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle transacties en overeenkomsten tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partijen aldaar woonplaats heeft of statutair gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter te Breda, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.